Easy As Pie Menu

REGLEMENT NEDERLANDSE VERENIGING CYPRUS
Contents
1.0 NAAM VAN DE VERENIGING

1.1 De naam van de vereniging is "Nederlandse Vereniging Cyprus" afgekort tot NVC

1.2 Het doel van de NVC is het onderlinge contact stimuleren van op Cyprus verblijvende Nederlanders.
In dit kader worden verschillende activiteiten georganiseerd zoals:
 • contactavonden in Larnaca, Limassol, Nicosia en Paphos
 • Nederlandse feestdagen en sportevenementen
 • ontmoetingen tussen Nederlanders die actief zijn in het bedrijfsleven op het eiland
 • uitgave en verspreiding van het verenigingsblad, de "Nieuwsbrief".

  De vereniging fungeert als steunpunt voor contacten met:
 • de Nederlandse Ambassade
 • het Consulaat
 • en verschillende Cypriotische instanties.

  1.3 De voertaal van de vereniging is Nederlands.

  1.4 Het officiele adres van de vereniging is P.O. Box 28337, 2093 Nicosia

  TOP

 • 2.0 LIDMAATSCHAP

  2.1 Elk gezin, waarvan een of meer leden de Nederlandse taal spreken en dat tijdelijk dan wel permanent op Cyprus gevestigd is, kan zich aanmelden als lid van de NVC.

  2.2 Het bestuur heeft het recht kandidaten te weigeren en leden te royeren.

  2.3 De kosten van het lidmaatschap zijn euro 10,- per persoon per jaar .
  Naam van storter ( of betaler ) laten vermelden.
  Of: indien u contant aan de balie stort uw naam laten vermelden!


  2.4 Een electronisch aanmeldingsformulier staat op de NVC-website en kan online worden ingevuld.

  2.5 Niet Nederlandssprekende personen die zich op Cyprus verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse samenleving, kunnen door het bestuur tot buitengewoon lid worden gemaakt.  TOP

  3.0 CONTRIBUTIE EN ENTREEGELDEN

  3.1 De jaarlijkse contributie wordt tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld.

  3.2 Vanwege de lage contributie zullen voor activiteiten entreegelden worden geheven.

  3.3 Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

  3.4 De contributie is verschuldigd voor 31 december van het lopende verenigingsjaar.

  3.5 Leden die drie jaar lang hun contributie niet hebben betaald, worden van de ledenlijst afgevoerd.

  3.6 Leden die hun lidmaatschap wensen te beeindigen, kunnen dit online via de NVC-website doen (zie aanmeldingsformulier).

  3.7 Adreswijzigingen kunnen electronisch aan de secretaris worden doorgegeven.

  TOP

  4.0 LEDENVERGADERING.

  4.1 Eenmaal per jaar,in de maand maart, vindt een algemene ledenvergadering plaats.

  4.2 Een buitengewone ledenvergadering kan worden belegd indien het bestuur dit noodzakelijk acht of 2/3 van de stemgerechtigde leden hier schriftelijk om verzoekt.

  4.3 Tijdens de algemene ledenvergadering worden de bestuursleden telkens voor twee jaar gekozen of herkozen. Op de eerstvolgende bestuursvergadering worden de bestuursfuncties onderling verdeeld.

  4.4 Alle leden zoals genoemd onder 2.1 en ereleden hebben stemrecht.

  TOP

  5.0 HET BESTUUR

  5.1 Het bestuur bestaat uit minimaal vijf leden: voorzitter, secretaris, penningmeester en extra leden

  5.2 Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

  5.3 Bestuursvergaderingen worden naar behoefte belegd, minimaal eenmaal per kwartaal.

  TOP

  6.0 COMMISSIES

  6.1 Voor de organisatie van aktiviteiten kan het bestuur commissies benoemen.

  TOP